מדיניות פרטיות

(תאריך 30.5.2021)

גרסה 1.0

ד.ג. גוסטו בע”מ, ח.פ.516357589 (להלן: “המפעיל”) מתייחסת בכבוד הראוי לנושא פרטיות המשתמשים באתר. לפיכך, מפורטת להלן מדיניות הפרטיות באתר זה.

מדיניות פרטיות זו מפרטת את מדיניות הגנת הפרטיות של המפעיל באתר זה ומפרטת את אופן השמירה והשימוש על ידה במידע אודות המשתמש הנשמרים אצלה. כמו כן, יפורטו האפשרויות שיש למשתמש על מנת להגן על פרטיותו.

 1. כתנאי בסיסי לשימוש בשירות רכישת המוצרים באתר יתבקש המשתמש לבצע הרשמה לאתר ולהזין פרטים אודותיו (להלן: “הפרטים האישיים” או “המידע“, לפי העניין). יודגש כי מהות פעילות האתר הינה לבצע רכישה של מוצרים שונים.

 2. יודגש כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית כלשהי למסור את כלל הפרטים המבוקשים באתר אודותיו, שכן מסירת הפרטים האישיים תלויה ברצונו החופשי והבלעדי ובהסכמתו שהמפעיל ו/או מי מטעמו ישמור פרטים אלו. יחד עם זאת, מובהר כי ללא כל הפרטים המפורטים בתנאי השימוש באתר לא יוכל המשתמש לרכוש מוצר/ים ולהתקדם למטרה הרצויה – מכאן שאם המשתמש לא מעוניין למסור את הפרטים המבוקשים יוכל להפסיק את פעילותו באתר באופן מידי ולא לעשות שימוש בשירותיו.

פרסום ודיוור ישיר

 1. בעת הרישום כמשתמש רשום לאתר ובעת הזנת כתובת דוא”ל במקום המיועד לכך ו/או התחברות לאתר באמצעות פרופיל השימוש שלך ברשתות החברתיות במקום המיועד לכך, הנך מסכים ומאשר כי הפרטים שהנך מזין בעת רישומך באתר ישמרו ואין בכך כדי לפגוע בזכויותיך מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

 2. כמו כן, בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982 יתכן ויקבל המשתמש, מעת לעת, דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות).

הנך מאשר כי הסכמתך זה תחול עד למועד בו תודיע למפעיל ו/או למי מטעמו בכתב ו/או תבצע הסרה יזומה שלך מרשימת התפוצה בדבר רצונך שלא לקבל יותר דוורים כאמור. הנך מאשר בזאת כי מידע שתזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.

 1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות-התשמ”א, 1981 (להלן: “החוק”) רשאי משתמש לחזור בו מהסכמתו לקבלת דיוורים ולדרוש בכל עת להסיר את פרטיו ממאגר המידע של המפעיל (ככל שיש כזה) באמצעות כפתור המיועד לכך בהתאם למדיה הרלוונטית ובקשתו תבוצע בהקדם האפשרי בתוך זמן סביר. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל לפעולות ספק מערכת הדיוורים. יובהר ויודגש כי הסרה כזו תבוצע אך ורק ביחס לשימוש בפרטים האישיים לצורך דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, והמפעיל יהיה רשאי להמשיך ולשמור את הפרטים האישיים שמסר המשתמש בכפוף להוראות כל דין. בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי לחייב את המפעיל ו/או מי מטעמו למחוק  נתונים שהצטברו אודות השימוש שהזין המשתמש באתר, שכאמור נועדו לצורך ניתוחים סטטיסטיים ובכל אופן לא יזהו את המשתמש באופן אישי.

 2. הנך מודע לכך כי בעת רישומך כמשתמש רשום לאתר ובעת הזנת פרטיך האישיים כתובת הדוא”ל שלך, ו/או התחברות לאתר באמצעות פרופיל השימוש שלך ברשתות החברתיות במקום המיועד לכך באתר הנך מסכים ומאשר כי הפרטים שהנך מזין בעת רישומך באתר ישמרו ואין בכך כדי לפגוע בזכויותיך מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. כמו כן, הנך מאשר כי בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982 לקבל דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק (של מוצרים או שירותים). הנך מאשר כי הסכמתך זו תחול עד למועד בו תודיע למפעיל ו/או מי מטעמו בלבד בכתב ו/או תבצע הסרה יזומה שלך מרשימת התפוצה בדבר רצונך שלא לקבל יותר דוורים כאמור. הנך מאשר בזאת כי מידע שתזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.

 3. בעת גלישתך באתר יכול שיצטברו נתונים או מידע על נוהגי גלישתך, העמודים בהם צפית, כתובת ממנה ניגשת לאתר (כתובת IP) ועוד. בעצם קבלתך את תנאי השימוש באתר הנך מודע ומסכים למסירת המידע הנ”ל.

 4. ככל ותגלוש באמצעות המחשב באמצעות הדפדפן האתר עשוי להשתמש ב”עוגיות” (להלן: “cookies“) לצורך תפעולה השוטף ובכלל זה לצורך אסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך ולצרכי אבטחת מידע. ה-cookies הינם קבצים הנוצרים ע”י הדפדפן ממנו הנך גולש לפי פקודה של מחשב מרוחק. חלק מה-cookies  תתבטלנה בעת שתסגור את הדפדפן בעוד אחרות ישמרו בדיסק הקשיח במחשבך. במידה ואינך מעוניין לקבל cookies  יש באפשרותך בכל שלב שהוא לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם.

שמירה מידע ומסירתו לצדדים שלישיים

 1. המפעיל ו/או מי מטעמו יהא רשאי לשמור מידע במאגריו, להעבירו לצדדים שלישיים,  ולהשתמש בו על פי תנאי השימוש או בהתאם להוראות כל דין, הכול למטרות המפורטות להלן:

  1. לצורך הרשמה לאתר ו/או הכניסה אליו באמצעות ההרשאה בהתאם לתנאי השימוש באתר.

  2. לצורך מילוי ההתחייבויות כלפי המשתמש.

  3. על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר לרבות יצירה או ביטול תכנים ושירותים התואמים לדרישות ולצפיות של המשתמשים בהם.

  4.  לשם תפעולו השוטף של האתר ופיתוחו העתידי.

  5.  לצורך פניות שיווקיות ו/או פרסומיות בדואר אלקטרוני / מסרונים / שיחות או בכל אמצעי אחר, ככל שהמשתמש הביע הסכמתו לכך בעמוד המתאים.

  6.   ככל שהמשתמש הביע הסכמתו לכך בעמוד המתאים– יוכל המפעיל ו/או מי מטעמו לשתף את המידע עם צדדים שלישיים, על מנת שאותו צד שלישי יוכל ליצור קשר עם המשתמש ולעניין אותו בשירותי האתר ו/או בעדכונים שונים הקשורים באתר ו/או לצרכי סקר שביעות רצון.

  7. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו אלא במקרים המפורטים להלן:

   1. במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר או באם תבצע בו פעולות או בקשר אליהם אשר מנוגדות לדין לרבות הניסיון לבצע אותן פעולות.

   2.  אם יקבל המפעיל ו/או מי מטעמו צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד ג’.

   3. בכל מחלוקת שנתגלעה בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו מחלוקת לרבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים כלשהם, ככל שיהיו.

   4. בכל מקרה בו המפעיל ו/או מי מטעמו יסבור שמסירת המידע אודותיך נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך וכן לגוף או רכוש של צדדי ג’.

  8. במקרה בו המפעיל ימכור או יעביר, בכל צורה שהיא, את פעילות האתר לאדם או תאגיד אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי ובכפוף לכך שהגורם האמור יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

  9. לשם הבהירות, המפעיל ו/או מי מטעמו לא יעביר לצדדי ג’ פרטי אשראי (למעט לחברות האשראי והסליקה עצמן או לעובדי החנות לצורך חיוב המזמין) שהזין הגולש או המשתמש בעת רכישה מקוונת באתר.

אבטחת המידע

 1. המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או ספקיו עושים שימוש במערכות חדישות ועדכניות לאבטחת המידע. יחד עם זאת, מערכות אלו עלולות שלא לספק את אבטחה מוחלטת והרמטית. לפיכך, המפעיל ו/או מי מטעמו אינו מתחייב כי המידע ו/או השירות יהיו חסינים באופן מלא ומוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע אודות המשתמשים המאוחסן אצלו ו/או אצל ספק מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם או עלול להיגרם למשתמש במקרה בו ייחשף מידע אודותיו עקב חדירה לא מורשית למאגרי המפעיל של גורם כלשהו, מישראל ו/או מחו”ל ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינו בשליטת המפעיל ו/או מי מטעמו.

כללי

 1. אתרי אינטרנט המקושרים לאתר באמצעות לינקים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. לפיכך, בעת שהמשתמש גולש לאתרים אחרים מחוץ לאתר זה מדיניות פרטיות זו אינה חלה עליו יותר. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי המפעיל מעודד קריאת מדיניות פרטיות בכל אתר ואתר בו המשתמש גולש.

 2. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות זו.

 3. דיני מדינת ישראל יחולו על פרשנותה ואכיפתה של מדיניות פרטיות זו. מוסכם בזאת כי כל עניין ו/או מחלוקת באשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.

בכל שאלה באשר למדיניות הפרטיות או הגשת בקשה למחיקת פרטים אישים מהמערכת, ניתן לפנות באמצעות הדוא”ל: thegoosto@gmail.com

משלוחים חינם לכל הארץ בהזמנה מעל ₪399
Powered by
Accessibility tools

Powered by - Wemake