תקנון אתר – תנאי שימוש

(תאריך 30.5.2021)

גרסה 1.0

 

אנו מברכים אתכם בכניסתכם לאתרנו הפועל בשם המתחם “www.goosto.co.il” (להלן: “האתר”) אשר מופעל על ידי ד.ג. גוסטו בע”מ, ח.פ.516357589 ו/או מי מטעמה (להלן: “המפעיל”).

אתר זה מספק ומציע למבקריו שירות המאפשר צפייה בתכנים מקצועיים ופרסומיים הקשורים בתחום עישון נרגילה ומוצרים נוספים, כאשר האתר מציע בין היתר לבצע באמצעותו הזמנה של מגוון מוצרים הקשורים בתחום.

“GOOSTO” הינה חנות אינטרנטית אשר מציעה כאמור לרכוש ממגוון המוצרים המוצגים באתר, תמונות המוצרים הינן להמחשה בלבד, אולם יחד עם זאת יובהר כי המוצרים הנמכרים דרך אתרינו הינם באיכות מקבילה ואף זהה למוצרים המוצגים על דפי האתר..

אתר “GOOSTO” ומפעילו גאה להבהיר ולציין כי הוא שואף למתן שירות מקצועי וטוב ככל הניתן.

יחד עם זאת, ככל וקיימת כל טענה, בעיה או הצעה לשיפור, באפשרות הגולשים לפנות לנציגי האתר באמצעות לינק “צור קשר”. הננו זמינים לרשותכם ונשתדל לטפל בכל פניה במהירות ומקצועיות תוך שימת דגש על יחס אישי בהתאם לנסיבות הפניה.

 

 1. הגדרות

“תוכן ו/או מידע”– תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים (או שילובם), מוצרים ושירותים מוצעים, מאמרים, לקטים, מדריכים, מפרטים, כתבות, סרטונים, עיצובים, תמונות, איורים, הדמיות, הנפשות, צילומים, פרסומים, מחירים, הצעות, לוגו, אייקונים, תו, סימן או סמל שיועמדו לרשות המשתמשים באתר זה בכל אמצעי ומכשיר קצה שהוא.

“משתמש”- כל אדם ו/או גוף ו/או גורם ומי מטעמם אשר נמצא במדינת ישראל ואשר נכנס לאתר ובכך מבטא את הסכמתו לתנאי שימוש אלו, בין אם רוכש מוצר/ים באתר ובין אם לא.

“מוצר” – כל מוצר המוצע למשתמש לרכישה באתר באופן מקוון ו/או באמצעות רכישה בכל אמצעי שלא דרך האתר לשימוש פרטי ואישי.

“הזמנה”– הזמנת מוצר שביצע משתמש באתר ממגוון המוצרים שיוצעו לו אך טרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי / חברת הסליקה ו/או טרם התקבל מלוא התשלום בכל אמצעי אחר מחוץ לאתר.

“עסקה” – הזמנת מוצר שפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אושרו ע”י חברת כרטיסי האשראי  / חברת הסליקה או שהתשלום הוסדר במלואו באמצעי אחר.

“יצרנים חיצוניים” – יצרנים ו/או ספקים ו/או משווקים אשר מוצריהם מוצעים למכירה באתר (ואו מחוצה לו) שאינם מוצרים המיוצרים ע”י המפעיל.

 

 1. כללי

 1. שימוש באתר זה כפוף להסכמתך לתנאי השימוש (להלן: “תנאי השימוש”) המפורטים להלן המסדירים את היחסים בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין כל משתמש ו/או צופה באתר עבור כל מטרה שהיא ו/או בתכנים המצויים בו במישרין או בעקיפין. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם משפטי בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבינך כמשתמש והוא מחליף כל הסכם קודם בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו ביחס לשימושך באתר.

 2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם כל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 3. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ואינם משמשים לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

 4. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר באופן מדוקדק טרם תעשה שימוש בו שכן תחילת שימושך בו מעיד על הסכמתך והצהרתך המלאה שהנך מעל גיל 18, כי קראת את כל האמור להלן, הבנת את האמור וכי הנך ו/או מי מטעמך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הוצאות ונזקים מכל סוג, כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו והאמור בתנאי שימוש אלו יהיה בסיס משפטי לכל דיון באשר לאתר זה.

 5. הינך מצהיר/ה כי גילך הנו מעל 18, שכן המוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרי עישון ועלולים להזיק לבריאותך. לפיכך, בעת רכישת המוצרים באתר הנך נושא/ת במלוא האחריות לשימוש במוצרים הנ”ל.

 6. מובהר, כי עצם השימוש באתר כמוהו כקבלת תנאי שימוש אלו. במידה ותנאי השימוש המפורטים כאן אינם מקובלים עליך ואינך מסכים עם האמור בהם או שגילך מתחת ל-18 – הנך נדרש לצאת מהאתר ולחדול מהשימוש בו באופן מידי.

 7. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן, מעת לעת, תנאי שימוש אלו ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. גרסאות קודמות של תנאי השימוש (ככל שיהיו) יישמרו באתר ועל המשתמש החובה להתעדכן בהן שכן הינן מחייבות את המשתמש מרגע פרסומן באתר. ידוע למשתמש כי יהא מנוע מלטעון כי לא התעדכן בשינויים בתנאי שימוש אלו.

 8. למפעיל ו/או מי מטעמו שיקול הדעת הבלעדי לבצע שינויים בתוכן האתר, לרבות עלויות מוצרים, עריכת תכנים, עיצוב, נראות, שינוי מפרט וסוג מוצרים מוצעים, המידע בו, ביצוע הנחות, מבצעים, בונוסים, כפי שיימצאו לנכון וללא הודעה מוקדמת לכך, ולך כמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין פעולה זו. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו להפסיק ו/או להשעות את פעילות האתר, מכל סיבה שהיא, ללא כל הודעה מוקדמת.

 9. התכנים באתר המוצגים לך מסופקים כמו שהם ((“As is” ללא אחריות כלשהי מצד המפעיל ו/או מי מטעמו, בשום דרך או צורה, לזמינות שירותי האתר, מהימנות ודיוק התכנים והמידע המופיעים בו. הנך מצהיר כי הנך מודע לכך שכל המידע והתוכן המובאים באתר זה הנם לצורך אינפורמטיבי בלבד ואינם מהווים ייעוץ מקצועי ו/או מתן חוות דעת כלשהי ו/או המלצה כלשהי הנוגע לאופן השימוש במוצרים ו/או התאמת המוצרים לצרכי המשתמש ו/או לנזק בריאותי או אחר, מכל סוג, העלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהשימוש במוצרים. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי תמונות המוצרים המופיעים באתר הינם לצורך המחשה בלבד ועשויים להיות שונים ו/או לא ממצים ו/או להכיל שגיאות הקלדה אל מול המראה שלהם בפועל. למידע נוסף אודות המוצרים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בטלפון054-8131306 .

 10. בטרם ביצוע הזמנה כלשהי ו/או שימוש במוצרים או השירות המופיעים באתר זה על המשתמש חלה האחריות המלאה לבדוק את עצם התאמת המוצרים לצרכיו והשימוש הנכון בהם לכל מטרה שהיא, תהא אשר תהא. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמפעיל ו/או מי מטעמו פועלים במטרה שהמידע והתוכן באתר זה יהיו נכונים ומקצועיים – על פי מיטב ידיעתם. מובהר כי אין המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה אחראי לטעויות ו/או למהימנות המידע ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות קולמוס הקשורות בתוכן והמידע המועברים לך כמשתמש.

 11. המפעיל ו/או מי מטעמו רשאי בכל עת להשעות, להפסיק או לחסום באופן מידי גישת משתמש לאתר במידה ויפר תנאי שימוש אלו. כמו כן, רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו בכל נקודת זמן ובשיקול דעתו הבלעדי, ללא הודעה כלשהי, להפסיק את פעילות האתר ולסרב להעניק לך ולכל משתמש אחר רשות שימוש בכל האתר או בחלקו ללא התראה קודמת כלשהי לרבות במקרה בו המשתמש מפר או הפר כל דין.

 

 1. שימוש באתר והתחייבויות המשתמש

 1. הנך רשאי להשתמש בתכני האתר ללא הגבלת זמן בהתאם לכללים הקבועים בתנאי שימוש אלו. אין להשתמש באתר ובתכניו באופן אחר אלא אם ניתנה לך רשות מראש ובכתב מהמפעיל ו/או מי מטעמו.

 2. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, בצילומים, בעיצובים, בתמונות, בהדמיות, בהנפשות ובמפרט המוצרים המוצעים באתר נתונים לשימושך הפרטי והאישי בלבד, הכול בכפוף לתנאי שימוש אלו. מובהר, כי אין לאסוף מידע כלשהו המופיע באתר באמצעים אלקטרוניים ו/או דיגיטליים באופן היכול לפגוע בעסקי המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות פרסום ו/או הפצה ו/או הצגת התכנים והמידע באתרים ו/או בכל מכשירי קצה אחרים. חל איסור להציג את התכנים והמידע שבאתר בכל דרך שהיא לרבות לא באמצעות תוכנה או מכשיר במידה והינם משנים את עיצוב האתר ותוכנו.

 3. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בתוכן האתר, במידע, בתכנים, בתמונות, בעיצובים, בהנפשות, בהדמיות ו/או כל אלמנט אחר לרבות במפרט המוצרים המופיעים בו לצורך הפצה, העברה, שכפול, מכירה, יצירת יצירות נגזרות, שידור או פרסום מידע אשר יפר זכויות מכל סוג לרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני השייכות לבעליהם כולל צדדי ג’ ששמם אינו בהכרח מוזכר באתר זה.

 4. במסגרת שימושך באתר זו ישנן פעולות מוגבלות שתוכל לבצע ללא רישום לאתר וישנן פעולות נרחבות יותר שתוכל לבצע לאחר השלמת הרישום. ההרשמה לאתר הינה חובה על מנת לבצע הזמנות של מוצר/ים. ככל ותבחר לבצע הליך רכישת מוצר/ים באתר תתבקש למסור את פרטיך האישיים: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון ליצירת קשר, כתובת דוא”ל, מספר זהות ישראלית, סיסמא לגישה לאתר. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות באשר לנכונות המידע אודות מזין המשתמש בעת הרשמתו לאתר.

 5. המשתמש ישתמש בסיסמא שלו (להלן: “ההרשאה”) על מנת להיכנס לאתר ו/או להתחבר לאתר. מובהר כי ההרשאה הינה אישית ופרטנית עבור המשתמש וחל איסור מוחלט להעבירה לגורמים אחרים מלבד המשתמש עצמו. באחריותו הבלעדית של  המשתמש לשמור את פרטי ההרשאה בסוד, כך שרק הוא יוכל להשתמש בהם. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל פעילות בפרופיל ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בהרשאות השייכות לו. אם יש למשתמש חשד כי פרטי הכניסה שלו הגיעו לידיעתו של מישהו אחר, עליו להודיע על כך למפעיל מידית באמצעות הדואר האלקטרוני: ___________.

 6. לאחר ביצוע הרישום בפועל יקבל המשתמש הרשאה (באמצעות שם משתמש וסיסמא) להיכנס לאתר, לבצע פעולות מסוימות באתר לרבות הזמנת מוצר/ים. מובהר כי ההרשאה הינה אישית ופרטנית עבור המשתמש וחל איסור מוחלט להעבירה לגורמים אחרים. באחריותו הבלעדית של  המשתמש לשמור את פרטי ההרשאה בסוד, כך שרק הוא יוכל להשתמש בהם.

 7. יתכן כי בשלב מסוים / בעתיד יתאפשר למשתמש בפרופיל שלו באתר לצרף קבצים ו/או להעלות קבצים (מסוג תמונה, סרטון ועוד). במקרה זה המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני לרבות בתכנים, בתמונות, בעיצוב, במפרט, הכתובות וכל חומר אחר בטרם יועלו לפרופיל ו/או יצורפו לפניית המשתמש למפעיל ו/או למי מטעמו ו/או ו/או כל חומר שהועבר ו/או שיועבר על ידו מעת לעת הינו בבעלותו החוקית של המשתמש וכי הוא רשאי לעשות בהם שימוש ואין מניעה לכך ע”פ הסכם כלשהו עם צדדי ג’ וכי המשתמש אינו מפר בכך כל דין או זכות קניינית של צד ג’ כלשהו. בשום שלב לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה באשר לאחריות כלשהי של המפעיל ו/או מי מטעמו לעניין זה, במישרין או בעקיפין. מובהר כי היה והתכנים ו/או התמונות ו/או סרטונים ו/או כל תוכן הנוגע לחומרים המקושרים למשתמש ולפרופיל שלו, כולם או חלקם, הינם בבעלות צדדי ג’ חלה החובה והאחריות המלאה על המשתמש בלבד לקבל אישורים מתאימים לכך בכתב ובלא אישור מתאים המשתמש הנו הגורם הבלעדי הנושא במלוא האחריות לעניין זה על כל המשתמע מכך.

 8. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים ומידע כוזבים ו/או מטעים ו/או התחזות לאחר בעת רישום לאתר ובעת ביצוע הזמנה הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או לפי כל דין והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות למסור מידע בנושא זה לכל גורם מתאים ולנקוט נגד גורמים המזינים פרטים ומידע כוזב ו/או מטעה ו/או מתחזה לאחר באתר צעדים משפטיים, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיל ו/או מי מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כלשהו כתוצאה ממסירת פרטים ומידע כוזב ו/או מטעה ו/או התחזות לאחר.

 9. לאחר ביצוע ההרשמה לאתר, ובכפוף לקבלת הוראות תנאי שימוש אלו, יוכל המשתמש לבצע הזמנות של מוצרים המוצעים בו. מובהר כי הליך אישור המשתמש לרישום לאתר, בכפוף למידע שהנו מוסר אודותיו, הנו לשיקולו הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו.

 10. המשתמש מתחייב כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו כי לא יעלה לאתר ו/או ישלח בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו דרך האתר לכל גורם שפרטים אודותיו נמצאים באתר ו/או כל גורם אחר שום חומר פרסומי ו/או מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות מכל סוג לרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות, סודות מסחריים וזכויות קנייניות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי, כל תוכן שפרסום שלו נאסר על פי הוראות כל דין, תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צדדים שלישיים, כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט. מובהר כי במהלך תהליך העלאת קבצים ע”י המשתמש אין בהכרח למפעיל ו/או למי מטעמו כל יכולת לבחון את כל הקבצים המועלים ולפיכך אין באפשרותו ו/או ביכולתו של המפעיל ו/או מי מטעמו לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

 

 1. הגבלת אחריות

 1. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות (אזרחית או פלילית) ו/או חבות לכל אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי העלולים להיגרם למשתמש ו/או לרכושו של המשתמש ו/או של צד ג’ כלשהו עקב הגלישה באתר לרבות הסתמכות שלו על התכנים והמידע המופיעים בו.

 2. המשתמש מודע לכך כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות כלשהי, לא במישרין ולא בעקיפין, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי לגבי המוצרים אשר אינם מיוצרים ע”י המפעיל עצמו והמוצעים לרכישה באתר (להלן: “המוצרים החיצוניים“). מלוא האחריות בכל הנוגע למוצרים ובכל עניין אחר הנוגע להם לרבות באשר לטיבם, איכותם, התאמתם לצרכי המשתמש, השימוש הנכון בהם (אם קיים כזה), נזק בריאותי או אחר, מכל סוג, הנגרם להם כתוצאה משימוש במוצרים בכלל ו/או שימוש לא נכון ו/או לא סביר בהם ו/או תחזוקה לא נכונה וכיוצא בזה – הינה של המשתמש עצמו ו/או של היצרנים החיצוניים ו/או ספקיהם ו/או משווקיהם וכל פניה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניינים הקשורים למוצרים החיצוניים תופנה ע”י המשתמש אל הגורמים האמורים ישירות. אחריותו של המפעיל ו/או מי מטעמו בכל מקרה תוגבל אך ורק עד להחזר כספו של המשתמש ששולם במלואו בגין רכישת המוצר/ים או לספק למשתמש מוצר חלופי, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו. כמו כן, היצרנים החיצוניים מתחייבים לשפות ו/או לפצות את המפעיל ו/או מי מטעמו, באופן מידי לאחר דרישתו הראשונה בגין כל אובדן רווחים ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה ו/או כל נזק שיגרמו למפעיל בגין דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים מצד לקוחות ו/או צדדי ג’ כלשהם לעניין זה. בכל מקרה, באחריות המשתמש להיוועץ עם גורם מקצועי/מורשה באשר לשימוש הנכון במוצר/ים והתאמתם לצרכיו האישיים.

 3. בכל מקרה בו יוגשו כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו תלונות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים כלשהם הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למוצר/ים המיוצרים ע”י יצרנים החיצוניים ו/או ספקיהם ו/או משווקיהם ו/או לכל מעשה ו/או מחדל מצדם יועברו הדברים באופן מידי אל היצרנים החיצוניים לטיפולם ולאחריותם והמפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה שום צד לעניין זה ולא יישא בכל אחריות לכל עניין הנובע מכך.

 4. מובהר כי כל הקישורים או ההפניות (להלן: “היפר קישורים“) לאתרי אינטרנט ותכנים חיצוניים, אינם באחריות המפעיל ו/או מי מטעמו אשר אינו שולט ו/או מפקח עליהם והעובדה כי האתר מקושר אליהם לא מהווה ערובה כלשהי לזמינותם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות ובחבות כלשהי ביחס לאתרים חיצוניים וכל תוכן, שירותים וחומרים הכלולים בהם ולכל תוצאה שתיגרם למשתמש משימוש בהיפר קישורים אלו ו/או מהסתמכות עליהם ולא יישא בשום אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק שיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו הנובע מכך. כמו כן, אין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות על שמירת זכויות קניין רוחני על כל סוגיהם, סודות מסחריים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם האתר מוליך היפר-קישורים.

 5. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לשום נזק, מכל מין וסוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או וכל צד ג’ שהוא עקב השימוש באתר, פעילות לא תקינה של מערכות האתר ולרבות קישורים לאתרים חיצוניים, למאמרים, סרטונים ו/או תוכן של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם. כמו כן, לא יהא המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לחשיפת המשתמש לכל ווירוס מכל מין וסוג שהוא העלול לפגוע בהתקני חומרה ו/או בתוכן ו/או רכוש כלשהו אשר נמצא ברשות המשתמש, כך שכל השימוש באתר הנו באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.

 6. כמו כן, לא יהיה המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לכל סוג של פריצה של גורמים עוינים למאגרי נתונים ו/או לכל מידע אחר שישמר אצל המפעיל ו/או מי מטעמו אודות המשתמש ו/או ציוד הקצה שלו ו/או כל מידע המקשר בין המידע למשתמש עצמו.

 

 1. הזמנה מקוונת של מוצרים

 1. למשתמש באתר תהא האפשרות לבצע רכישה מקוונת (להלן: “רכישה”) של מוצרי הנושאים את מותגי המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או מוצרים הנושאים מותגים אחרים וכן כאלו המיוצרים ע”י יצרנים חיצוניים ואחרים (להלן: “היצרנים החיצוניים”) באמצעות חברת סליקה, שתיבחר ע”פ שיקול דעת המפעיל ו/או מי מטעמו. עלויות המוצרים יקבעו בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו אשר שומר על זכותו לשנותם מעת לעת, ללא מתן הודעה על כך מראש.

 2. למפעיל ו/או מי מטעמו בלבד יהא שיקול הדעת הבלעדי לעדכן את מפרט המוצרים האמורים. המידע האמור שיוצג ייחשב כפרסום מספק. הפרסום אינו מיועד בהכרח להציג את כלל הפרטים המלאים ועל כן יהא באפשרות המשתמש לפנות בשאלה ו/או להתייעץ עם המפעיל ו/או למי מטעמו בכתב ו/או באמצעות הטלפון לקבלת פרטים נוספים טרם ביצוע ההזמנה ומלוא האחריות לכך חלה על המשתמש בלבד..

 3. המשתמש יבצע תשלום התמורה בהתאם למפרט המוצר/ים הרלוונטי שנבחר על ידו בתוספת תשלום עבור אמצעי המשלוח שבחר בהתאם לאפשרויות שיוצעו לו, גם אם תהיה חריגה כלשהי במחיר המשלוח. יודגש כי במקרה בו המוצרים אותם הזמין המשתמש חסרים במלאי, תהיה למפעיל ו/או למי מטעמו הזכות להחריג את המוצר החסר הרלוונטי מההזמנה או לבטל את ההזמנה ולהודיע למשתמש על כך בהתאם באמצעות פרטי ההתקשרות שמסר הלקוח בעת ההזמנה. במקרה של ביטול חלקי או מלא של ההזמנה ששולמה מראש במלואה, הסכום ששולם עבור המוצר/ים ואשר בוטלה כאמור יוחזר למשתמש באותה דרך תשלום שביצע בהזמנה. לא יתבצע החזר תשלום במזומן. מבלי לגרוע האמור, מובהר כי היה והמשתמש ביקש לבטל את ההזמנה, מכל סיבה שהיא, כאשר המשלוח של המוצר שהזמין כבר יצא למשלוח – לא יקבל המשתמש החזר כספי כלשהו עבור התשלום שביצע בגין המשלוח.

 4. מובהר כי לא יינתן החזר כספי כלשהו עבור מוצרים מתכלים (כגון: טבק, גחלים ועוד) ועל מוצרים אשר לא יוחזרו למפעיל ו/או מי מטעמו ו/או לחנות שלא באריזתם המקורית או לאחר שנעשה בהם שימוש. כל החזר או זיכוי מכל סוג שהוא בגין מוצר פגום יתאפשר אך ורק באישור המפעיל ו/או מי מטעמו, במסירתו בחנות למפעיל ובתאום מראש, ויבוצע בתוך 48 שעות מהמועד בו נתקבל המוצר ע”י נציג החנות או המפעיל.

 5. אי תשלום התמורה בהזמנה הנ”ל, כולה או חלקה כמוה כאי השלמה ו/או אי ביצוע של ההזמנה הרלוונטית והמפעיל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי, ע”פ שיקול דעתו, שלא לספק את השירות כלל למשתמש, עד תשלום מלוא התמורה עבורו.

 6. במקרה בו נפלה טעות במחיר המוצר/ים יודיע המפעיל ו/או מי מטעמו למשתמש על כך ויבקש מהשתמש לאשר את המחיר המתוקן של המוצר/ים או על זכותו לבטל את ההזמנה. במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם המשתמש באמצעי ההתקשרות שמסר בעת ההזמנה ההזמנה תבוטל. ככל שהשתמש שילם כבר על ההזמנה יחזיר המפעיל ו/או מי מטעמו את סכום ההזמנה למשתמש באותו אמצעי תשלום.

 7. תשלום התמורה יכול להתבצע באמצעות PAY PAL  או BIT או באמצעות כרטיס אשראי בתוקף. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו ולפי שיקול דעתו הבלעדי לגבות את התשלום גם בדרך אחרת. לאחר הזנת הפרטים המלאים וכן פרטי אמצעי התשלום ושליחתם (להלן: “ההזמנה“) יקבל המשתמש הודעה ו/או דוא”ל בדבר ביצוע ההזמנה. יובהר כי אין בקבלת אישור זה כדי לאשר באופן סופי את העסקה ע”י המפעיל ו/או מי מטעמו. במידה וההזמנה נעשתה באמצעות כרטיס אשראי רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לבצע מיד לאחר ביצוע ההזמנה בדיקה מול חברת כרטיסי האשראי (להלן: “חברת כרטיסי האשראי“) של פרטי כרטיס האשראי ועם הינתן התשובה ע”י חברת כרטיסי האשראי יהא רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לתת הודעה מתאימה למשתמש באם הפעולה אושרה או נדחתה.

 8. במידה ואושרה הפעולה תירשם העסקה במחשבי המפעיל ו/או מי מטעמו לביצוע. במידה והפעולה נדחתה ע”י חברת כרטיסי האשראי תישלח למשתמש הודעה מתאימה או יובא הדבר לידיעתו בדרך אחרת לפי שיקול דעת המפעיל ו/או מי מטעמו.. רק לאחר מסירת אמצעי תשלום חלופי שיאושר ע”י חברת כרטיסי האשראי תחשב הפעולה כמאושרת לביצוע העסקה ע”י המשתמש (להלן: “המועד הקובע לביצוע עסקה“).

 9. במידה והמשתמש לא פעל בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הסירוב מחברת כרטיסי האשראי על מנת להסדיר את אמצעי התשלום שנדחה יהיה המפעיל ו/או מי מטעמו רשאי לבטל את ההזמנה או לבקש מהמשתמש אמצעי תשלום חלופי – הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ככל ויבקש המשתמש למסור את פרטי אמצעי התשלום בטלפון יוכל ליצור קשר עם נציג המפעיל.

 10. ידוע למשתמש כי מועד אספקת המוצר/השירות יחושב אך ורק החל מהמועד הקובע לביצוע עסקה כאמור ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.

 11. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי מדיניות ביטולי עסקה באשר להזמנות באתר תחול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 וכן בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה (תשע”א-2010. יצוין כי תאריך ביטול העסקה הקובע יהא מועד קבלת פקס/מייל במשרדי המפעיל. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה ו/או ערב חג ו/או חג בישראל ייחשב יום הביטול ביום העבודה הראשון שלאחריו.

 

 1. אספקת המוצר

 1. לגולש תהא האפשרות לבחור האם לאסוף באופן עצמאי את המוצר (באמצעות דף “צור קשר” או בתאום טלפוני עם נציג החנות) או לבקש ביצוע אספקה של המוצר/ים אשר תבוצע לכתובת בישראל אותה הזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה ואשר תבוצע לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מהמועד הקובע לביצוע העסקה כאמור ו/או בהתאם לזמני האספקה של חברת המשלוחים. יובהר כי המוצר/ים יסופקו למשתמש אך ורק במידה וביצע את מלוא תשלום התמורה בגינו כאמור לעיל ובתנאי שהמוצר קיים במלאי.

 2. מודגש כי באם משלוחי ההזמנות נעשים על ידי חברה חיצונית שאינה בשליטת המפעיל ו/או מי מטעמו כגון דואר ישראל או כל חברת שליחויות אחרת עמה יתקשר המפעיל ו/או מי מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל נזק ו/או איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר/ים העלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתם של המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או חברת השלחויות הרלוונטית לרבות שביתות שונות ו/או צווים ממשלתיים לרבות צווים הנוגעים לשעת חירום ו/או מבצע צבאי ו/או מלחמה ו/או אסונות טבע וכד’. המשתמש לא יבוא למפעיל ו/או למי מטעמו בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בעניין כל נזק, ישיר או עקיף, העלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו בגין איחור ו/או עיכוב ו/או נזק שנגרם למוצר בעת תהליך אספקתו ו/או סיבה אחרת כלשהי בקשר עם אספקת המוצר לרבות הפסד רווחים או מניעת רווחים.

 3. מובהר כי במצב בו המשתמש או הנמען אליו ממוענת מתנה סירב לקבל את משלוח עם המוצר/ים שהוזמנו, מכל סיבה שהיא, ו/או לא פעל באופן סביר בכדי לקבל את המשלוח ו/או בחר שלא לאפשר את קבלת המשלוח יייחשב ניסיון מסירה זה כמסירה לכל דבר ועניין ולמפעיל ו/או מי מטעמו לא תהא שום אחריות לעניין זה והמשתמש ו/או מי מטעמו לא יבוא למפעיל בכל תלונה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 4. היה ומקום האספקה הנו אזור מרוחק ו/או מעבר לקו הירוק ו/או כזה שאליו קיימת גישה מוגבלת לאור סיבות ביטחוניות יהיו המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או ספקיו ו/או חברת השליחויות הרלוונטית רשאים לספק את המוצר/ים שנרכשו למקום חלופי אשר יתואם עם המשתמש מראש.

 5. אספקת המוצר תתבצע בכתובת אותה המשתמש הזין בהזמנה לכתובת המשתמש/תיבת דואר, בוקס איט או כל דרך מקובלת אחרת כפי שצויין בעת ביצוע ההזמנה. ככל ומדובר בכתובת אשר הינה קיבוץ, כפר או יישוב קהילתי וכד’ יהא רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לספק את המוצר למזכירות היישוב או לסניף הדואר הקרוב והודעה על כך תימסר למשתמש.

 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע למשתמש כי הוראות תקנון חברת המשלוחים ו/או דואר ישראל באמצעותם מבצע המפעיל ו/או מי מטעמו את אספקת המוצר/ים יחולו על כל אספקת מוצר ויחייב את המשתמש.

 7. למען הסר ספק, מובהר כי דמי המשלוח המופיעים בהזמנה אינם כוללים דמי משלוח ו/או הובלה חריגים הדורשים מאמץ מיוחד (מקום בו לא ניתן לבצע משלוח באמצעות שימוש במדרגות או מעלית) ו/או נדרש שימוש במכשור מיוחד ו/או בכוח אדם נוסף בשונה ממשלוח רגיל.

 8. במקרה של איסוף עצמי רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי הקבוע בפרטי העסקה ו/או הצגת תעודת הזהות שלו ו/או ייפוי כוח מטעמו כתנאי לקבלת המוצר/ים.

 9. מוצרים שנרכשו באתר כמתנה ו/או תרומה, יועברו למענם ע”י המפעיל בהתאם למסוכם בעת ביצוע ההזמנה, ואין המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי למסירה של המתנה/תרומה, במקרה שהנמען מסרב לקבלה.

 10. מודגש כי הבעלות במוצרים תעבור למשתמש אך רק במסירתם בפועל אליו ו/או אל מי שקיבל עבורו את המשלוח ובתנאי שבוצע מלוא תשלום התמורה עבור המוצר/ים שנרכשו. קבלת המוצר/ים על המשתמש כמוה כאישור לתכולתה ביחס למה שהוזמן על ידו, שלמות המוצר/ים והיעדר כל פגם בהם לרבות תאריכי תפוגה של המוצר/ים (ככל שישנם).

 

 1. קניין רוחני

 1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו לרבות הגרפיקה, התכנה, היישומים, הקבצים הדיגיטליים (ככל שישנם), שם האתר, שם המתחם של האתר, עיצובו ונראותו, תכניו, המוצרים עצמם ועיצובם, איורים, הדמיות, סרטונים, המידע בו, סימני המסחר של מפעיל האתר (בין אם רשומים ובין אם לאו), הינם בבעלות המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או הגורמים עימם הנו  משתף פעולה ו/או מקיים קשרים עסקיים בלבד והינם מוגנים באמצעות חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל”ב-1972, דיני סימני מסחר במדינות היעד של השותפים העסקיים של המפעיל, חוק העיצובים, תשע”ז-2017, פטנטים, אמנות בינלאומיות וחוקי מדינות זרות המתייחסים לעיצובים ולזכויות יוצרים.

 2. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע, בתמונות, בסרטונים, בהדמיות, בתכני האתר לרבות במוצרים עצמם ו/או בסימני המסחרי לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, להקליט, להעמיד לרשות הציבור, לשדר או לקלוט, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון שימוש כלשהו, לתרגם, לשאוב מידע, להשכיר למכור או להעביר לצד ג’ כלשהו, לשלוח בדואר או לשנות את המידע או חלקו המופיע באתר בכל צורה שהיא, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מטעם המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או של צדדי ג’ בעלי הזכויות. ההרשאה אשר ניתנת לך כמשתמש הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה. ההרשאה אשר ניתנת לך כמשתמש באתר זה היא לבצע פעולות מוגדרות בלבד כמשתמש רשום הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה.

 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי במקרה בו המשתמש נרשם לאתר ונכנס בכך לפרופיל האישי שלו באתר מאשר המשתמש ומתחייב בזאת כי במידה ויעלה ו/או ישתף, באמצעות הפרופיל האמור ו/או באינסטרגם ו/או דף העסקי בפייסבוק של המפעיל, תכנים ו/או תמונות ו/או עיצובים ו/או הנפשות ו/או מסמכים ו/או סרטונים ו/או כל סוג של תוכן  / יעלה קובץ מכל סוג – כלל האלמנטים האמורים הינם בבעלותו החוקית של המשתמש וכי הוא רשאי לעשות בהם שימוש ואין מניעה לכך ע”פ הסכם כלשהו עם צדדי ג’ וכי המשתמש אינו מפר בכך כל דין או זכות קניינית של צד ג’ כלשהו. בשום שלב לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה באשר לאחריות כלשהי של המפעיל לעניין זה, במישרין או בעקיפין. מובהר כי היה והאלמנטים הנ”ל, כולם או חלקם, הינם בבעלות צדדי ג’ חלה החובה והאחריות המלאה על המשתמש בלבד לקבל אישורים מתאימים לכך בכתב ובלא אישור מתאים המשתמש הנו הגורם הבלעדי הנושא במלוא האחריות לעניין זה על כל המשתמע מכך. בכל מקרה בו יוגשו כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים ו/או יחויב המפעיל ו/או מי מטעמו בגין הפרת זכויות קניין רוחני של צדדי ג’ כלשהם מתחייב המשתמש לשפות ו/או לפצות את המפעיל ו/או מי מטעמו באופן מידי על כל הוצאה ונזק, ישיר או עקיף, במלוא הסכום שייפסק לרבות מלוא ההוצאות (אגרות, שכ”ט עו”ד והוצאות נוספות ככל שיהיו).

 

 1. שיפוי

 1. דע, כי במידה ותפר הוראות תנאי שימוש אלו או כל זכות של צד שלישי יהא עליך לפצות ו/או לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות צדדי ג’ בגין כל הפסד, הוצאה או נזק שיגרמו לו לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה, באופן ישיר או עקיף. כמו כן, הנך מתחייב להימנע מעשיית כל מעשה או מחדל העלולים לשבש את פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא.

 2. הנך כמשתמש מצהיר כי הנך מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או חיסרון כיס שיגרמו לו במקרה שבו פתח המשתמש כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו בהליכים משפטיים כלשהם (כולל הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד) הנוגעים לפעילות האתר וכל עניין הנוגע ו/או הנובע כתוצאה ממעשיך ו/או מחדליך כמשתמש. הנך מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו כאמור בתוך 14 ימי עסקים ממועד פנייתו להליכים משפטיים וללא קשר לתוצאות ההליכים כאמור, זאת בנוסף לכל סעד אחר לו זכאי המפעיל ו/או מי מטעמו לפי חוק ובהתאם לקבוע בהוראות תנאי שימוש אלו.

 

 1. דיוור

המשתמש מאשר כי בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982 יכול ויקבל  דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או מכירות. המשתמש מאשר כי הסכמתו זו תחול עד למועד בו יודיע בכתב ו/או יבצע הסרה יזומה שלו מרשימת התפוצה בדבר רצונו שלא לקבל יותר דוורים כאמור. המשתמש מאשר בזאת כי מידע שיזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי שהוא. באם יבקש המשתמש להסירו מרשימת התפוצה, יעשה זאת בכפתור המיועד לכך בהתאם למדיה הרלוונטית ובקשתו תבוצע מידית. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל לפעולות ספק מערכת הדיוורים.

 

 1. סמכות שיפוט

 1. במקרה של מחלוקת משפטית בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין המשתמש יפנה האחרון אל המפעיל ו/או מי מטעמו בדרך מקובלת בניסיון לפתור את המחלוקת באמצעי ההתקשרות המקובל באתר. הצדדים ינסו ליישב את המחלוקת הרלוונטית באמצעות הידברות. במקרה של חוסר הצלחה בהידברות בין הצדדים המחלוקת תועבר, ככל שמי מהצדדים יבחר לעשות כן, לבית המשפט המוסמך לדון בנושא.

 2. דיני מדינת ישראל יחולו על פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלו. מוסכם בזאת כי כל עניין ו/או מחלוקת באשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.

 3. במידה ויקבע בית המשפט המוסמך כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה חוקית ו/או אינה תקפה אזי לא יהווה הדבר ביטול יתר הוראות תנאי שימוש אלו.

 

 1. שונות

 1. המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו באתר זה ו/או פעילותו העסקית לכל צד שלישי שיבחר, ללא חובת ידוע ו/או פרסום כלשהי כלפי המשתמש.

 2. בכל שאלה באשר לאופן השימוש באתר ניתן לפנות באמצעות הדוא”ל:  thegoosto@gmail.com

 כל הזכויות שאינן מוענקות בתנאי שימוש אלו במפורש שמורות למפעיל ו/או מי מטעמו.

הנך מאשר בזאת כי קראת והבנת את תנאי השימוש האמורים וכי הנך מסכים להיות כפוף לתנאים אלו.

משלוחים חינם לכל הארץ בהזמנה מעל ₪399
Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake